2023 New Hot Selling Inventory from EGchip

04/11/2022

2023 EGchip New Hot Selling Inventory 


To get quick quotation, please send your email to : evergreen@egchip.com

Whatsapp & Wechat: +8613590323927
skype: luoweiadam
t: +86 (0)755 25433961 | Mail: 
evergreen@egchip.com
w: www.egchip.com    


MK70FN1M0VMJ15         1350original22+NXP
MK70FN1M0VMJ12   1350original22+NXP
MK64FN1M0VLL12     1250original22+NXP
MK64FN1M0VLQ12    1250original22+NXP
MK64FN1M0VMD12 1250original22+NXP
MK64FN1M0VMC12  1250original22+NXP
MK64FX512VLL12      1250original22+NXP
MK60DN512VLQ10    1250original22+NXP
MK60FN1M0VLQ12   1250original22+NXP
MK66FN2M0VLQ18  1250original22+NXP
FS32K144HAT0MLFT  1250original22+NXP
INA240A2PWR        2500original22+TI
INA240A3QDRQ1      2500original22+TI
INA240A1QPWRQ1      2500original22+TI
INA228AQDGSRQ1       2500original22+TI
INA226AQDGSRQ1      2500original22+TI
STM32F103ZGT61300original22+STM
TJA1042TK/31300original22+NXP
S9S12G64AMLF 1300original22+NXP
S912XEQ512BMAA 1300original22+NXP
TJA1042T/3/1J 1300original22+NXP
UJA1169TK 1300original22+NXP
S9S12G64AMLF 1300original22+NXP
LPC1114FHN33/302 1300original22+NXP
FS32K144HRT0MLHT 1300original22+NXP
TJA1043T/1  1300original22+NXP
FS32K144HRT0VLLT 1300original22+NXP
TJA1043T,118 1300original22+NXP
TJA1043T/1J 1300original22+NXP
TJA1042T/1J 1300original22+NXP
MKL16Z256VLH4 1300original22+NXP
SPC5744PFK1AMLQ9 1300original22+NXP
TJA1057GT/3J 1300original22+NXP
S9KEAZ64AMLH 1300original22+NXP
S9KEAZ128AMLK 1300original22+NXP
SPC5744PFK1AMLQ91300original22+NXP
LPC2368FBD100 NXP 1300original22+NXP
MK64FX512VLL12 1300original22+NXP
PN7150B0HN/C11002 1300original22+NXP
SPC5744PFK1AMLQ9 NXP 1300original22+NXP
LPC1778FBD144 NXP 1300original22+NXP
TJA1046TK NXP 1300original22+NXP
UJA1076ATW/5V0/WDJ 1300original22+NXP
SPC5604BK0MLQ6 1300original22+NXP
S9S12G128AMLL 1300original22+NXP
S9S12GN32F1MLC 1300original22+NXP
TJA1051TK/3/1 1300original22+NXP
S9KEAZN8AMFK 1300original22+NXP
PCF85176T/1 1300original22+NXP
MCIMX6S5DVM10AC1300original22+NXP
STM32F103ZET6 1300original22+NXP
T435-600H 1300original22+NXP
STIPQ5M60T-HZ1300original22+STM
STM8L151C6T61300original22+STM
STM32L412KBT6 1300original22+STM
STM32F051C8T6TR 1300original22+STM
STM32F051C8T6 1300original22+STM
STM32F103VET6 1300original22+STM
TJA1042TK/31300original22+NXP
S9S12G64AMLF1300original22+NXP
S912XEQ512BMAA1300original22+NXP
TJA1042T/3/1J1300original22+NXP
UJA1169TK1300original22+NXP
S9S12G64AMLF1300original22+NXP
LPC1114FHN33/3021300original22+NXP
FS32K144HRT0MLHT1300original22+NXP
TJA1043T/11300original22+NXP
FS32K144HRT0VLLT1300original22+NXP
TJA1043T,1181300original22+NXP
TJA1043T/1J1300original22+NXP
TJA1042T/1J1300original22+NXP
MKL16Z256VLH41300original22+NXP
SPC5744PFK1AMLQ91300original22+NXP
TJA1057GT/3J1300original22+NXP
S9KEAZ64AMLH1300original22+NXP
S9KEAZ128AMLK1300original22+NXP
SPC5744PFK1AMLQ91300original22+NXP
MC33664ATL1EGR21300original22+NXP
LPC2368FBD1001300original22+NXP
MK64FX512VLL121300original22+NXP
PN7150B0HN/C110021300original22+NXP
SPC5744PFK1AMLQ91300original22+NXP
LPC1778FBD1441300original22+NXP
TJA1046TK1300original22+NXP
UJA1076ATW/5V0/WDJ1300original22+NXP
SPC5604BK0MLQ61300original22+NXP
S9S12G128AMLL1300original22+NXP
S9S12GN32F1MLC1300original22+NXP
TJA1051TK/3/11300original22+NXP
S9KEAZN8AMFK1300original22+NXP
PCF85176T/11300original22+NXP
MCIMX6S5DVM10AC1300original22+NXP
STM32F103ZET61300original22+STM
T435-600H1300original22+NXP
STIPQ5M60T-HZ1300original22+STM
STM8L151C6T61300original22+STM
STM32L412KBT61300original22+STM
Part NumberQTYPACKAGEDATE CODEMAKER
STM32F101RCT61938 LQFP641630+STM
INA300AQDGSRQ17500 VSSOP-1018+TI
TPS73433DRVR9000 SON-620+TI
CSD88539ND7365 SOP816+TI
LM5164QDDARQ115000 HSOIC-822+TI
STM32L412C8T67500 LQFP4821+TI
XCR3128-10VQ100C540 QFP02+XILINX
XC9536XL-10VQG44C561 VQFP4413+XILINX
XC6SLX9-2CSG225C12 BGA2013+Xilinx
XCF08PFSG48C678 BGA2018+Xilinx
XC5VFX70T-1FF665IBGA19+XILINX
DRV8801PWPR30000TSSOP1621+TI
TPS63031DSKR30000SON1021+TI
TLV76601QWDRBRQ1 30000WSON-821+TI
TPS7A0522PDBVR 30000SOT2321+TI
DRV8220DRLR30000SOT-56321+TI
TCA9517DGKR30000MSOP821+TI
TPS65951A1ZGUR30000BGA21+TI
TMS320F28335PGFA30000LQFP17621+TI
LM5146RGYR30000QFN-2021+TI
TPS26631RGER 30000VQFN2421+TI
TLV4041R2YKAR30000DSBGA-421+TI
ISO3082DWR30000SOP1621+TI
CC2591RGVR30000QFN21+TI
SN65HVD10DR30000SOP821+TI
TPS22917DBVR30000SOT23-621+TI
UCC23513BDWYR30000SOIC-621+TI
TPS73601DBVR 30000SOT23-521+TI
TPS2051BDBVR30000SOT23-521+TI
MSP430FR2155TPTR30000LQFP-4821+TI
LSM6DSLTR30000LGA1421+TI
TLV76050DBZR30000SOT2321+TI
TS5A3154DCURG420742 VSSOP-809+ 10+TI
SN75176BDR5280  SOP81045 TI
SN75240PWR4098 TSSOP-81027+TI
TPS2052BDR2850 SOP81014+TI
TPS3823-33DBVR1185 SOT23-51001+TI
CC1110F32RSPR180 QFN361040 TI
TPD1E01B04DPYR720 X1SON22018 TI
DRV603PWR15840 TSSOP142017 TI
TPS2065DBV1425 SOT23-52017 TI
TPD1E10B09DPYR825 X2SON22017 TI
OPA348AIDCKR5781 SC70-518+TI
ULN2003AIPW2913 TSSOP-1610+TI
TPD2E001DRLR300 SOT-55319+TI
TPS62140RGTR891 QFN1614+TI
TMS320F28032PAGT330
16+TI
UCC28C43DR10122
1719+TI
MSP430F6779AIPZR297
1426+TI
DS90LV011ATMF/NOPB702
07+TI
TPS62040DRCR3678
06+TI
TPS5420D141
09+TI
TPS767D301PWP810
10+TI
LM35CZ/NOPB1479
09+TI
LMV824MTX NOPB7125
16+TI
LMC6482AIMX/NOPB255
15+TI
TPS51200DRCR582
12+TI
ISO7241CDWR360
2016+TI
LP38501TSX-ADJ/NOPB1470
1344TI
LM5069MM-2/NOPB660
1723+TI
SN74LVCH16245ADL4719
17+TI
TPS3808G09DBVR1143
1820+TI
MAX3222CPW555
18+TI
TMS320DM8169MCYG4165
1927+TI
TPS54620RGY549
1810+TI
LM3485MM2712
1750+TI
NC7WZ17P6X2925
1840+TI
TXB0104DR600
1845+TI
TPS76750QPWP6204
18+TI
DAC161P997CISQ/NOPB600
1825+TI
TPS7225QD17166
1743+TI
TMS320C50PQ802721
06+TI
TMS320C6203BGNY300495
06+TI
VIPER16LD 14100
20+TI
DRV5032FCDBZR7500
21+TI
TLV70436DBVR7500
21+TI
TPS65132A0YFFR7500
17+TI
BQ24157YFFR5439
17+TI
DRV10987SPWPR6000
21+TI
TPS7B7050QPWPRQ16000
21+TI
XC5206-6PQG160C216
07+XILINX
XC5204-5PQ160C192
07+XILINX
XC95144XL-5TQG144C258
06+XILINX
XC95108-7PQG160C336
06+XILINX
XC95216-10PQG160C42
06+XILINX
XC95216-10PQ160C3
00+XILINX
XC2V1000-4FGG456C483
06+XILINX
XCR3064XL-10VQ44I1209
06+XILINX
BTA140-800,12730000NA21+Ween
CRCW04021K00FKED621
2013+VISHAY
TC58FVB321FT-102880 TSOP00+TOSHIBA
THGBMHG6C1LBAIL 288 BGA1532018 TOSHIBA
VCA2616YR9090 TQFP4811+TI
A3S28D40FTP-G515042 TSSOP2016 ZENTEL
MPZ1608S221AT591
17+TDK

STPS3150RL11400 DO-214AD17+STM
SM6T6V8CA8595 SMB10+ST micro
LNBTVS3-220U30000 SMB2018 ST 
MC4558CDT21567 SOP82016 & 2018ST 
ST232CDR735 SOP162019 ST 
TMMBAT43FILM83010 LL342018 ST 
ESDALC6V1-1M222560 SOD-8822017 ST 
LD1117DTTR6156 TO-2522016 ST 
TSH122ICT2520 SOT3632016 ST 
VN5050JJTR-E30000SOP1221+ST
BTB16-800BWRG30000TO-22021+ST
STM8S208CBT6285 LQFP4819+ST
STM32F103VDT627 LQFP-10013+ST
ST72F324BK4T62766 QFP3210+ST
ESDA14V2L59892 SOT-232018 ST
ESDA5V3L39105 SOT-232018 ST
LD1117STR30000 SOT2232018 ST
STTH1R02U30000 SMB2018 ST
STPS3L60S29079 SMC2018 ST
STIH237-DKB5610 BGA2018 ST
STPS20H100CFP3000 TO-2202018 ST
STPS2L30A30465 SMA1745 ST
HDMI2C1-14HDS1998 QFN2018 ST
LNBTVS6-221S720 SMC2018 ST
STIH237BRYDA279 BGA2018 ST
BAT54JFILM2700 SOD-3232016 ST
M24512-WMN6TP1779
17+ST
ST7FLIT15BF0M69000
17+ST
STDP9320-BB564
16+ST
STM32L051R8T64794
2017+ST
STM8S903F3M6TR3000
06+ST
STM32F030K6T6366
2010+ST
S25FL256SAGBHI200456 BGA2016 SPANSON
S29GL512P11TFI020591 TSOP5611+SPANSION
S25FL032P0XBHIS20669 BGA242017 spansion
SKY77645-112067
17+SKYWORKS
SP3220EEY-L435
1728SIPEX
SI3019-F-FTR30000TSSOP1621+SILICON
SI3050-E1-FTR30000 TSSOP21+SILICON
SI1133-AA00-GMR30000QFN21+SILICON
CP2112-F03-GMR30000QFN2421+SILICON
SGM8905YPMS10G/TR1500 MSOP102017 SGMICRO
STK3311-X11067
17+SENSORTEK
ZMM5V61350 LL342018 SEMTECH
K4A8G165WB-BCRC570 BGA2019 SAMSUNG
K4M283233H-HN7500162
06+SAMSUNG
R5F51115ADFM#3A9711 LQFP641814+RENESAS
PM-8953-0-187FOWNSP30000BGA21+QUALCOMM
WCN-3615-0-47WLNSP30000BGA21+QUALCOMM
QPD0050SB30
19+Qorvo
QPD0050SB15
19+Qorvo
QPD0050PCB4B013
19+Qorvo
QPD0060S260
19+Qorvo
QPD0060PCB4B013
19+Qorvo
QPD0005SB30
19+Qorvo
QPD0005SB30
19+Qorvo
QPD0005EVB013
19+Qorvo
QPD0005EVB013
19+Qorvo
QPD0211SB30
19+Qorvo
QPB9348SB30
19+Qorvo
QPB9348EVB3
19+Qorvo
QPD0405SB45
19+Qorvo
QPB9337EVB-013
19+Qorvo
RFSA3413SB15
19+Qorvo
QPD0010SB15
19+Qorvo
QPD0010SB30
19+Qorvo
QPD0010EVB13
19+Qorvo
QPD0011EVB13
19+Qorvo
QPD3640EVB043
19+Qorvo
ISP1562BE-T225 LQFP10009+PHILIPS
P6SMBJ20A22344 SMB2018 PANJIT
1SMB5920BT31656 SMB14+ONSemi
MBRS1100T3G14079 SMB10+On Semi
MBRS130LT3G7500 SMB09+On semi
BSS123LT1G13197 SOT-232014+ON 
MMBD7000LT1G328086 SOT-232016+ON 
MMBT4401LT1G278025 SOT2317+16+ON 
RB521S30T1G144780 SOD52317+ON 
MAX809STRG1074 SOT2315+ON 
1SMA5925BT3G14760 SMA15+ON
FL7733AMX30000SOP821+ON
NCV8403ASTT1G30000SOT22321+ON
NCV8402AMNWT1G30000DFN-621+ON
MMBT2484LT1G38232 SOT-232014+ON
NTA4153NT1G15261
1735+ON
MIMX8QM6AVUFFAB30000BGA21+NXP 
FS32K144HAT0MLFT30000LQFP-4821+NXP
TJA1050T/CM,11830000NA21+Nxp
LPC822M101JHI33Y30000HVQFN3221+NXP
FS32V234CON1VUB45 BGA1923+NXP
FS32V234CMN1VUB45 BGA2116+NXP
FS32R274KCK2MMM45 BGA1833+NXP
FS32R274KSK2MMM30 BGA2113+NXP
UDA1361TS/N1432 TSSOP161007 NXP
PMBT390635700 SOT232018 NXP
TDA8034HN792 QFN2017 NXP
PMEG6030EP6300 SOD17+NXP
HEF40106BP4389
12+NXP
LP3970SQ-45255 LLP-481042 NS
74LVC2G17GW26100 SOT36318+NEXPERIA
GX66052700 QFP2017 NATIONALCHIP
NT5AD256M16D4-HR579 FBGA962018 Nanya
NT5DS32M16ES-5T300 TSOP662018 NANYA
ALT1000-A07020
12+NA
MX25L12835FM2I-10G600 SOP82017 MXIC
MP2235GJ-Z900 SOT23-82015 MPS
MP2305DS-LF2076
1835+MPS
MP28265EL-LF-Z1770
1743+MPS
XPC860PZP50D472
06+MOTOROLA
MT25QU02GCBB8E12-0SIT30000BGA2421+MICRON
MT25QL256ABA8ESF-0SIT30000SOP1621+Micron
MT25QL01GBBB8ESF-0SIT30000BGA21+Micron
MTFC16GAPALBH-IT 30000BGA21+MICRON
MT53D768M64D4SQ-04630000FBGA21+MICRON
MT25QL02GCBB8E12-0SIT30000BGA21+MICRON
PC28F640P33BF60A5400 BGA1838+MICRON
MT46H128M16LFDD-48 IT:C900 FBGA20+MICRON
MT48LC2M32B2TG-6:G117 TSOP12+MICRON
MT48LC16M16A2P-7E:D69 TSOP540922+MICRON
N25Q064A13E1241E9576 BGA2018 MICRON
MT48LC16M16A2P138 TSOP5410+Micron
PC28F128P30TF65A 525 BGA20+/12+MICRON
MT48LC16M32S2F5-7900
06+MICRON
MT48LC4M32B2B5-7972
06+MICRON
M25P32-VMW6G1806
2012+MICRON
MT41J64M16JT15EITG684
12+MICRON
MCP6L01T-E/LT23400 SC70-515+MICROCHIP
USB2514BI-AEZG30000QFN3621+MICROCHIP
LAN9118-MT36 TQFP10010+Microchip
AT24C256C-XHL-B6258
1730MICROCHIP
MCP6L04T-E/SL5187
1846+MICROCHIP
KSZ8995M87
04+MICREL
KSZ8995XA114
04+MICREL
KSZ8721B633
99+MICREL
MAX4626EUK+T5700 SOT23-51543+MAXIM
DS1834S+489 SOP81019+MAXIM
MAX662AESA7146
97+MAXIM
MAX3223CUP-T15000
18+MAXIM
MAX999EUK+T600
1824+MAXIM
88F6281-A1-BIA2C1201086
11+MARVELL
LT1086CM#TRPBF153 TO2630915LT
LTC3727EG#TRPBF2805
07+LT
EMMC16G-TB28291
17+KINGSTON
IS62WV12816BLL-55TLI-TR600
1643+ISSI
IRFR4620TRLPBF15054
1641+IR
IRF5305SPBF6450
1850+IR
HIN202EIBNZ-T1749
16+INTERSIL
BTS4141NHUMA11416 SOT2232018+INFINEON
IRF640NSTRLPBF3729
16+INFINEON
ICS551MLF984
1747IDT
IDT7204L20SO138
05+IDT
ICS308R2139
1642+ICS
FT812Q-T48
1831+FTDI
FT4232HL-TRAY45
1911+FTDI
MPC8572EVTARLD594 BGA10231023+FREESCALE
MPC8569EVJAUNLB132
1708FREESCALE
ES1D14145 SMA1003 Fairchild 
BSS84 30618  SOT-232014+FAIRCHILD 
NC7SZ14P5X9051 SC70-518+Fairchild
NC7SZ00P5X35307 SOT232014+Fairchild
ST16C654CQ100291
06+EXAR
RX8010SJB1269
15+EPSON
74LVC1G08SE-732952 SOT-35318+Diodes 
74LVC1G14SE-79000 SOT35317+Diodes
ZXLD1371EST16TC 27168
1745DIODES
ST3485ECDR22800
2018DIODES
AP3211KTR-G19000
18+Diodes
DS32KHZN/(W)BGA174
1825+DALLAS
CY7C1370D-167AXC 216 QFP1025+CYPRESS
S25FL127SABBHIS001221 BGA2017 Cypress
CY7C68013A-128AXC1467
15+CYPRESS
FM31256-GTR 6099
17+CYPRESS
CY7C1061BV33-10ZXC5361
06+CYPRESS
TPSE687K006R010030000SMD21+AVX
593D106X9025C2TE354000
1744+AVX
ATSAM4SA16BA-AU3180 LQFP-641330+ATMEL
ATSAM4SA16BA-AUR3180 LQFP-641330+ATMEL
SAM4SA16BA-AUR3180 LQFP-641330+ATMEL
ATSAMD21E17A-AUT2886 QFN321524+ATMEL
ATSHA204A-MAHLE-T7500 UDFN 2x3mm16+ATMEL
ATSHA204A-MAHDA-T7500 UDFN 2x3mm16+ATMEL
AT45DB642D-TU90
12+ATMEL
AT89S51-24JU891
08+ATMEL
ADM6713SAKSZ-REEL73018 SC70-416+ANALOG
AM186ER-40VD/W32400
11+AMD
5M570ZT100C5N129 100TQFP18+ALTERA
EPM7064AETI44-7996
04+ALTERA
EP1C12F256I7117
1907+ALTERA
A3212ELH3387
1736+ALLEGRO 
ADXL312WACPZ-RL30000LFCSP3221+ADI
ADM2687EBRIZ 30000SOP1621+ADI
ADV7182WBCPZ-RL30000LFCSP3221+ADI
AD5044BRUZ288 TSSOP-161724+ADI
ADM202EARN-REEL4329
1650+ADI
OP07CSZ-REEL9669
14+ADI
OP07DRZ-REEL7111
15+ADI
ADM483EARZ-REEL14970
1650+ADI
AD654JNZ4056
20+ADI
LTC4360CSC8-1#TRMPBF1350
17+ADI
ADUM1250ARZ438
1916+ADI
AD8628ART14823
17+ADI
ADUM1201ARZ-RL7150
1908+ADI
AD5254BRUZ100501
1805+ADI
AD9837ACPZ-RL71014
1705+ADI
ADSP-BF512KBCZ-43807
2018+ADI
ADSP-
BF548BBCZ-5AA
843
2018+ADI
ADV7181CBSTZ96
11+ADI


egchip NXP ST TI DATASHEET STOCKS4


egchip NXP ST TI DATASHEET STOCKS1